ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕਈ ਜੀਵ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਪੱਤਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ: ਸਰਜਨ- live@yandex.ru